Szukaj...
A
pl
Informacja dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP – nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.
04 marca 2019, Piotr Pernak

Zgodnie z zapisami  Regulaminu Konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty:

  • posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),
  • zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, nr RPPK.01.02.00-18-0002/16 realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020.

Wnioskodawcy chcący uzyskać opinię PRI mogą to zrobić za pośrednictwem Oddziału Wspierania Innowacyjności Regionu w  Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP, który realizuje projekt własny Samorządu Województwa pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” oraz prowadzi obsługę administracyjną  Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

  • Podkarpacka Rada Innowacyjności wydaje opinie dotyczące propozycji przedsięwzięcia na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta KARTY PROJEKTU
  • Wypełnioną „KARTĘ PROJEKTU” można dostarczyć osobiście,

przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

z dopiskiem (SIECIOWANIE MŚP)

 lub mailem na adres:

drr@podkarpackie.pl

temat (SIECIOWANIE MŚP)

 W zależności od liczby i zakresów rzeczowych napływających wniosków organizowane będą odpowiednie tematycznie Panele Inteligentnych Specjalizacji oraz posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności (Propozycje projektów, które w 2018 roku były przedmiotem prezentacji/dyskusji na spotkaniach Paneli nie będą przedstawione na Panelach przed posiedzeniem PRI);

Dodatkowe informacje na temat procedury uzyskiwania opinii PRI uzyskać można dzwoniąc pod numery telefonów: (17) 7476456 i (17) 7476528,
lub mailowo pod adresem:
drr@podkarpackie.pl;
m.garlak@podkarpackie.pl;
p.czerepiuk@podkarpackie.pl

 

Pytania i odpowiedzi w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Piotr Pernak