Szukaj...
A
pl
Monitoring i ewaluacja

Poziom innowacyjności województwa podkarpackiego w kontekście regionów Unii Europejskiej będzie analizowany przez pryzmat wskaźników używanych w Regional Inonvation Scoreboard. W tym celu będą obserwowane:

A.1.   Wskaźnik syntetyczny Regional Innovation Scoreboard – obliczany na podstawie analizy wartości osiemnastu wskaźników cząstkowych. W najnowszym    Regional Innovation Scoreboard województwo podkarpackie zostało zakwalifikowane do grupy 29 regionów nazwanej „umiarkowani -”

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.2.   Odsetek ludności w wieku 30-34 lat posiadających wykształcenie wyższe – udział ludności w wieku 30-34 lata posiadającej wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności tej kategorii wiekowej.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.3.   Odsetek ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w uczeniu się przez całe życie –udział ludności w wieku 25-64 lata, podnoszącej kompetencje zawodowe (niezależnie od tego czy odnoszą się one do obecnej lub przyszłej pracy), w ogólnej liczbie ludności tej kategorii wiekowej. Zbiorowość osób uczestniczących w uczeniu się przez całe życie w wieku 25-64 lat tworzą mieszkańcy gospodarstw domowych, którzy uczestniczyli w wybranych typach edukacji w okresie 4 tygodni poprzedzających badanie.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.4.   Publikacje naukowe we współpracy międzynarodowej na milion mieszkańców – liczba publikacji naukowych z co najmniej jednym współautorem z zagranicy przeliczona na 1 milion mieszkańców.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.5.   Publikacje naukowe wśród 10% najczęściej cytowanych publikacji na całym świecie jako odsetek wszystkich publikacji naukowych regionu – udział publikacji będących wśród 10% najczęściej cytowanych publikacji na całym świecie w sumie wszystkich publikacji naukowych regionu.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.6.   Wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym wyrażone jako odsetek PKB – suma całkowitych wydatków na badania i rozwój w sektorze rządowym  oraz sektorze szkolnictwa wyższego obliczona jako odsetek regionalnego PKB.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.7.   Wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw wyrażone jako odsetek PKB – suma całkowitych wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw obliczona jako odsetek regionalnego PKB.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.8.   Wydatki na innowacje niebędące wydatkami na badania i rozwój w MŚP jako odsetek obrotów – suma całkowitych wydatków na innowacje w MŚP (z wyłączeniem wewnętrznych i zewnętrznych kosztów na badania i rozwój) jako odsetek całkowitych obrotów MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.9.   MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe jako odsetek MŚP – udział MŚP wprowadzających nowy produkt lub nowy proces na jeden ze swoich rynków w ogólnej liczbie MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.10.   MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne jako odsetek MŚP – udział MŚP wprowadzających innowacje marketingowe lub organizacyjne na jeden ze swoich rynków w ogólnej liczbie MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.11.   MŚP wprowadzające innowacje jako odsetek MŚP – udział MŚP wprowadzających innowacje (produkt lub proces) w zakresie własnej działalności lub we współpracy z innymi firmami, w ogólnej liczbie MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.12.   Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi podmiotami jako odsetek MŚP – udział MŚP współpracujących z innymi firmami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej (na podstawie umowy o współpracy) w ogólnej liczbie MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.13.   Publikacje we współpracy publiczno-prywatnej na milion mieszkańców – liczba publikacji powstałych w ramach współpracy publiczno-prywatnej przeliczonych na 1 milion mieszkańców. Do sektora prywatnego nie wlicza się prywatnego sektora medycznego i zdrowotnego. Publikacje przypisane są do kraju, w którym zlokalizowany jest podmiot sektora prywatnego.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.14.   Wnioski patentowe w EPO na miliard regionalnego PKB – liczba wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w roku zgłoszenia, przeliczonych na miliard regionalnego PKB w PPS. Zgłoszenia patentowe przypisywane są zgodnie z adresem wynalazcy.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.15.   Aplikacje zastrzeżenia znaków towarowych na miliard regionalnego PKB – liczba wniosków o zastrzeżenia znaków towarowych zgłoszonych do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przeliczeniu na miliard regionalnego PKB w PPS.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.16.   Aplikacje zastrzeżenia wzorów użytkowych na miliard regionalnego PKB – liczba wniosków o zastrzeżenia wzorów użytkowych zgłoszonych do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przeliczeniu na miliard regionalnego PKB w PPS.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.17.   Zatrudnienie w produkcji o średnio-wysokim / wysokim poziomie zaawansowania technologicznego oraz usług opartych na wiedzy jako odsetek całkowitej siły roboczej – udział osób zatrudnionych w produkcji średnio-wysokiej i wysokiej technologii (obejmującej: chemikalia, maszyny, sprzęt biurowy, urządzenia elektryczne, komunikację i powiązany sprzęt, instrumenty precyzyjne, samochody, transport lotniczy, inny transport) oraz zatrudnionych w usługach opartych na wiedzy specjalistycznej (transport wodny, transport lotniczy, poczta i telekomunikacja, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne, działania pomocnicze dla pośrednictwa finansowego, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, wynajem maszyn i urządzeń, działalność związana z komputerami i powiązanymi aktywnościami, badania i rozwój oraz pozostała działalność gospodarcza) w ogólnej liczbie pracujących w produkcji i usługach.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.

A.18.   Sprzedaż innowacji rynkowych i innowacji na poziomie firm w MŚP jako procent obrotów – udział sumy całkowitego obrotu nowych lub znacznie ulepszonych produktów MŚP w ogólnym całkowitym obrocie MŚP.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019.