Szukaj...
A
pl
Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

Panele Inteligentnych Specjalizacji (PIS) – systematyczne, twórcze spotkania interesariuszy związanych z konkretną inteligentną specjalizacją.

Są one nowymi strukturami tworzonymi zgodnie z zapisami Strategii RIS3. Stanowią istotny element kontynuowania procesu Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach już istniejących inteligentnych specjalizacji. W skład poszczególnych Paneli wchodzić będą przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora B+R+I, instytucji otoczenia biznesu, oraz inni interesariusze zainteresowani rozwojem obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje. W ramach Paneli istnieje możliwość tworzenia „Grup Roboczych”, których celem będzie np. wypracowanie potencjalnych propozycji projektów/przedsięwzięć. Zakres merytoryczny i specyfikacja narzędzi wspierających PIS są wypracowywane w trakcie realizacji projektu. Źródłem finansowania prowadzenia procesu PPO w województwie podkarpackim jest projekt własny Samorządu Województwa pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W projekcie określone są cele PPO w regionie tj.:

 

oraz wskazane są czynniki, które powinny zapewnić procesowi końcowy sukces: