Szukaj...
A
pl
Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) jest centralnym elementem nowego podejścia – strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Celem PPO jest pomoc krajom i regionom w identyfikacji, weryfikacji i modyfikacji priorytetowych obszarów z zakresu innowacji (tzw. inteligentnych specjalizacji) – wykorzystując oddolny proces, w który zaangażowany jest sektor prywatny, świat nauki, instytucje otoczenia biznesu (IOB), organizacje pozarządowe, administracja i opinia publiczna. Proces Przedsiębiorczego Odkrywania pozwala władzom centralnym i regionalnym na zidentyfikowanie nowych trendów technologicznych i biznesowych postrzeganych przez sektor prywatny, uzyskanie informacji o problemach i oczekiwaniach przedsiębiorstw, a następnie odpowiednią korektę polityki oraz instrumentów wspierania innowacji. Zakładanym efektem tego procesu jest modyfikacja kierunków polityki – od programów budowanych odgórnie i podejścia podażowego do programów odpowiadających na oddolny popyt przedsiębiorstw i gospodarki. PPO powinno również pomóc wyeliminować niedoskonałości rynku i braki w koordynacji oraz pomóc sektorowi prywatnemu uzyskać masę krytyczną rozwoju opartego o innowacje. Zadaniem PPO jest również stworzenie nowych dóbr publicznych, w tym nowych mechanizmów  dzielenia się wiedzą, które wzmocnią przedsiębiorcze odkrywanie. W rezultacie, wdrożenie PPO powinno dać wyższy zwrot z inwestycji publicznych w innowacje i wpłynąć na szybszy wzrost wydajności pracy niezbędny do dalszej konwergencji Polski z krajami Europy Zachodniej.