Szukaj...
A
pl
Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

„Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

 

Projekt realizowany jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (nr 281/5585/17, z dnia 7 marca 2017 r.) w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt stanowi ważny instrument wdrażania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego regionalnej polityki innowacyjnej określonej w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. Projekt wynika także z potrzeby monitorowania, aktualizacji i ewaluacji inteligentnych specjalizacji w regionie.  Stanowi to spełnienie warunku ex-ante dla 1. celu tematycznego w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Cel projektu: głównym celem projektu jest uruchomienie i rozbudowa systemu monitorowania postępów w realizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”, a także organizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ekosystemie gospodarki i nauki.

Istotą monitoringu Strategii RIS3 jest gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji przydatnych w procesie wdrażania zapisów Strategii RIS3. Proces monitorowania polega na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych specjalizacji oraz celów wytyczonych w Strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Przedsiębiorczy proces odkrywania (dalej:PPO) rozumiany jest jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znacznie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych.

Budżet i okres realizacji projektu: Łączny budżet projektu w okresie od 2016-01-01 do 2023-06-30 wynosi: 4 240 500 zł.

Na całość projektu składa się realizacja następujących zadań:

1. Stworzenie i funkcjonowanie monitoringu i ewaluacji strategii RIS3

Podstawowym celem tego zadania jest stworzenie systemu monitoringu wdrażania strategii RIS3 dostosowanego do warunków województwa podkarpackiego, wykreowanego przy szerokiej współpracy z interesariuszami procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym szczególnie z przedsiębiorcami działającymi w obszarach inteligentnych specjalizacji, przedstawicielami świata nauki i administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie obejmował dwa poziomy:

Podstawowym narzędziem służącym realizacji celów związanych z monitoringiem i ewaluacją wdrażania Strategii RIS3 województwa podkarpackiego będzie wykonanie i uruchomienie internetowego portalu informatycznego, również w powiązaniu z krajowym systemem monitoringu w oparciu o Krajową Strategię Inteligentnych Specjalizacji. Celem portalu będzie gromadzenie, wymiana, analiza i prezentacja danych w sposób przejrzysty dla interesariuszy  inteligentnych specjalizacji.

2.  Wzmocnienie struktur oraz ciągłe prowadzenie „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO) w regionie.

Zakres projektu obejmuje szereg działań o charakterze systemowym związanych z usprawnieniem i rozpowszechnieniem przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO jako najważniejszego instrumentu kreacji, wdrażania i aktualizacji strategii RIS3), z doskonaleniem istniejącego ekosystemu innowacji, stymulowaniem współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym.

Kluczowym elementem regionalnego przedsiębiorczego procesu odkrywania przewidzianym w projekcie są Panele Inteligentnych Specjalizacji. Panele to systematyczne, twórcze spotkania interesariuszy związanych z konkretną inteligentną specjalizacją. W skład poszczególnych Paneli wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora B+R+I, instytucji otoczenia biznesu oraz inni interesariusze zainteresowani rozwojem obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje.

Najważniejsze cele PPO:

3. Współpraca z partnerami zewnętrznymi w ramach procesu wdrażania Strategii RIS3 WP.

RIS3 nie ogranicza się jedynie do obszaru regionu. Sukces w realizacji celów strategii uzależniony jest w dużej mierze od wielopoziomowej współpracy z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu we wszystkich regionach UE.

Na szczeblu europejskim, szczególne znaczenie będzie miała kontynuacja współpracy z Komisją Europejską i jej agendami, w tym także z odpowiednimi komórkami koordynującymi wdrażanie strategii inteligentnych w Europie, a więc m.in. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (tzw. S3Platform) z Sevilli. Działalność S3 Platform miała w przeszłości oraz będzie miała kluczowe znaczenie w realizacji koncepcji inteligentnych specjalizacji we wszystkich regionach w Europie (Komunikat KE z dnia 18.7.2017 r. „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów”, pkt 3.2 „Pogłębianie współpracy pomiędzy regionami w zakresie inwestycji w innowacje”).

4. Propagowanie procesu S3, idei innowacyjności i kreatywności w regionie.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I oraz wdrażania innowacji, poprzez współpracę z pozostałymi aktorami regionalnego systemu innowacji wynikającą ze strategii RIS3.

5. Techniczna i merytoryczna realizacja projektu.

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją celów projektu.