Szukaj...
A
pl
Monitoring i ewaluacja

Wskaźniki celów operacyjnych dla lotnictwa i kosmonautyki:

Cel operacyjny 1: Przyrost liczby i jakości technologii oraz produktów przemysłu lotniczego, kosmicznego oraz obronnego

CO.A.1.    Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach branży lotniczej [%] – suma całkowitych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową
w przedsiębiorstwach sektora lotniczego obliczona jako odsetek PKB.

Cel operacyjny 2:  Przyrost liczby i jakości technologii i produktów przemysłu produkcji środków transportu (cel wspólny dla dwóch specjalizacji)

CO.A.2.    Wartość produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach specjalizacji lotnictwo
i kosmonautyka
– stanowi sumę wartości produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach należących do działów PKD tj.: 1392, 2219, 2451, 2453, 2540, 2550, 2561, 2562, 2599, 2651, 2670, 2740, 2790, 2811, 2812, 2815, 2899, 2932, 3030, 3312, 3316, 5110, 5223, 7112, 7120, 7219.

Cel operacyjny 3:  Innowacyjne rozwiązania dotyczące mobilności w miastach i na terenach wiejskich, np. napowietrzna kolej miejska

CO.A.3.    Liczba innowacyjnych projektów w zakresie mobilności – wskaźnik obejmuje innowacyjne projekty (realizowane i finansowane w ramach RPO WP) w zakresie mobilności w miastach i na terenach miejskich, w tym np. rozwoju transportu multimodalnego.

Wskaźniki celów operacyjnych dla jakości życia:

Cel operacyjny:   Rozwój ekoinnowacyjnych, profilowanych usług turystycznych

CO.B.1.    Miejsca noclegowe w kwaterach agroturystycznych – liczba miejsc noclegowych

Cel operacyjny:  Poprawa zaspokajania potrzeb tworzących jakość życia

CO.B.2.    Przeciętne dalsze trwanie życia (mężczyźni/kobiety) – zgodnie z metodologią i definicją przyjętą przez GUS, wskaźnik wyraża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku 0 przy założeniu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia.

Cel operacyjny:   Zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE w całości produkcji i wykorzystania energii

CO.B.3.    Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem – udział całkowitej sumy produkcji energii elektrycznej odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem (suma produkcji elektrowni cieplnych, wodnych i odnawialnych).

Wskaźniki celów operacyjnych dla motoryzacji:

Cel operacyjny:  Przyrost liczby i jakości technologii i produktów przemysłu produkcji środków transportu

CO.C.1. Wartość produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach produkujących środki transportu – stanowi sumę wartości produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach należących do działów PKD tj.: 1392, 2211, 2219, 2312, 2651, 2720, 2811, 2830, 2910, 2920, 2931, 2932, 3091, 4511, 4519, 4520, 4531, 4532, 4540.

Cel operacyjny:   Przyrost liczby i jakości technologii oraz produktów niskoemisyjnych w motoryzacji

CO.C.2. Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej [%] – suma całkowitych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej obliczona jako odsetek PKB.

Cel operacyjny:   Wzrost udziału niskoemisyjnych i ekologicznych środków transportu indywidualnego i zbiorowego

CO.C.3.     Zakupione niskoemisyjne środki transportu dla komunikacji miejskiej ze środków RPO – definiowany bezwzględną liczbą zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na terenie jednostek sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego) (RPO WP 2014-2020).

Wskaźniki celów operacyjnych dla ICT:

Cel operacyjny:   Szerokopasmowy Internet w każdej firmie i w każdym gospodarstwie domowym

CO.D.1. Przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu (%) – udział przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających więcej niż 9 osób posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w ogóle przedsiębiorstw tej kategorii (BDL GUS).

Cel operacyjny:   Wzrost liczby i jakości oferowanych produktów i usług w branży ICT

CO.D.2.    Wartość produkcji sprzedanej w działach 61-63 – wartość w zł, suma działów: telekomunikacja (61), działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); działalność usługowa w zakresie informacji.