Szukaj...
A
pl
Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI) powołana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2005 r., to organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego. W skład Podkarpackiej Rady Innowacyjności wchodzi obecnie 38 członków. Są to przedstawiciele gospodarki, wyższych uczelni i jednostek badawczo rozwojowych, regionalnych władz samorządowych i rządowych oraz osoby zajmujące się problematyką wprowadzania innowacji w regionie.

Do zadań PRI należy w szczególności:

 1. Współpraca z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie:
 • nadzoru nad realizacją RSI,
 • monitorowania wdrażania strategii.
 1. Podejmowanie strategicznych decyzji związanych z wdrażaniem RSI.
 2. Stała weryfikacja i aktualizacja realizowanej strategii.
 3. Inicjowanie nowych przedsięwzięć, przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionu.
 4. Opiniowanie wniosków związanych z innowacyjnością:
 • zgłoszonych do właściwych programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027
 • wydawanie opinii dla wszelkich innych inicjatyw związanych ze wzrostem innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego.
 1. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów w zakresie budowania podkarpackiego systemu innowacji z regionami krajowymi oraz międzynarodowymi. Promocja RSI oraz pozytywnych przykładów przedsięwzięć innowacyjnych
 2. Wspieranie rozwoju podkarpackiego systemu innowacji, w tym współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład poczwórnej helisy (sektor przedsiębiorstw, nauki, administracji i społeczeństwa)