Szukaj...
A
pl
Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI) powołana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2005 r., to organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego. W skład Podkarpackiej Rady Innowacyjności wchodzi obecnie 38 członków. Są to przedstawiciele gospodarki, wyższych uczelni i jednostek badawczo rozwojowych, regionalnych władz samorządowych i rządowych oraz osoby zajmujące się problematyką wprowadzania innowacji w regionie.

Do zadań PRI należy w szczególności:

 1. Współpraca z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie:
  1. nadzoru nad realizacją RSI,
  2. monitorowania wdrażania strategii.
 2. Podejmowanie strategicznych decyzji związanych z wdrażaniem RSI.
 3. Stała weryfikacja i aktualizacja realizowanej strategii.
 4. Inicjowanie nowych przedsięwzięć, przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionu
 5. Opiniowanie wniosków związanych z innowacyjnością:
  1. zgłoszonych do właściwych programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
  2. wydawanie opinii dla wszelkich innych inicjatyw związanych ze wzrostem innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego.
  3. opiniowanie inicjatyw, w stosunku do których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest zobowiązany zająć stanowisko lub wydać rekomendację.
 6. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów w zakresie budowania podkarpackiego systemu innowacji z regionami krajowymi oraz międzynarodowymi.
 7. Promocja RSI oraz pozytywnych przykładów przedsięwzięć innowacyjnych i wsparcie działań międzyregionalnych.
 8. Wspieranie rozwoju podkarpackiego systemu innowacji, w tym współpraca z Komitetem Zarządzającym, Panelami Celów Strategicznych i Podkarpackim Forum Innowacyjności.
 9. Podejmowanie decyzji w zakresie akceptacji propozycji finansowania projektów pod nazwą: sieciowanie przedsiębiorstw, będących wynikiem procesu przedsiębiorczego odkrywania, realizowanych w ramach działania 1.3  Promowanie przedsiębiorczości, typ 5. Sieciowanie MŚP.” Szczegółowy tryb pracy w tym zakresie zostanie przyjęty uchwałą PRI.