Szukaj...
A
pl

„Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

Projekt realizowany jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (nr 281/5585/17, z dnia 7 marca 2017 r.) w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt stanowi ważny instrument wdrażania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego regionalnej polityki innowacyjnej określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Projekt wynika także z potrzeby monitorowania, aktualizacji i ewaluacji inteligentnych specjalizacji w regionie.  Stanowi to spełnienie warunku dla 1. celu tematycznego w ramach perspektyw finansowych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

Celem głównym projektu jest pełne uruchomienie i rozbudowa systemu monitorowania postępów w realizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”, a także organizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w ekosystemie gospodarki i nauki, weryfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz w celu identyfikacji  nowych obszarów/specjalizacji.

Istotą monitoringu Strategii RIS3 będzie gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji przydatnych w procesie wdrażania zapisów dokumentu. Proces monitorowania będzie polegał na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych specjalizacji oraz celów wytyczonych w Strategii RIS3.

Przedsiębiorczy proces odkrywania (PPO) rozumiany jest jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znaczenie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych.

Budżet i okres realizacji projektu:

Łączny budżet projektu w okresie od 2016-01-01 do 2023-12-31 wynosi: 5 240 500,00 zł.

W ramach projektu realizowane są zadania związane m.in. z:

Działanie polega na stworzeniu systemu monitoringu wdrażania strategii innowacji dostosowanego do warunków województwa podkarpackiego, wykreowanego przy szerokiej współpracy z interesariuszami PPO, w tym szczególnie z przedsiębiorcami działającymi w obszarach inteligentnych specjalizacji, przedstawicielami świata nauki i administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Działanie jest realizowane m.in. poprzez realizację badań monitoringowych oraz tematycznych dotyczących istotnych aspektów rozwoju gospodarczego regionu a także poprzez stworzenie
i funkcjonowanie strony internetowej, będącej platformą informacyjno-komunikacyjną. Celem portalu będzie prezentacja danych w sposób przejrzysty dla interesariuszy IS, w tym publikacja raportów ze zrealizowanych badań.

Zakres projektu obejmuje szereg działań o charakterze systemowym związanych z usprawnieniem
i rozpowszechnieniem przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) jako najważniejszego instrumentu kreacji, wdrażania i aktualizacji strategii RIS3, z doskonaleniem istniejącego ekosystemu innowacji, stymulowaniem współpracy przedsiębiorstw z sektorem B+R.

Najważniejsze cele PPO:

Kluczowe elementy regionalnego PPO przewidziane w projekcie to:

Regionalna Strategia Innowacji nie ogranicza się jedynie do obszaru regionu. Sukces w realizacji celów strategii uzależniony jest w dużej mierze od wielopoziomowej współpracy z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu we wszystkich regionach UE, państwach członkowskich i na szczeblu instytucji wspólnotowych.

Na szczeblu europejskim szczególne znaczenie ma współpraca z Komisją Europejską i jej agendami, w tym także z odpowiednimi komórkami koordynującymi wdrażanie strategii inteligentnych w Europie, a więc m.in. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (tzw. S3Platform)
z Sevilli.

Na szczeblu krajowym w ramach projektu kontynuowana jest bliska współpraca między innymi
z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków RP oraz wszystkimi polskimi regionami wdrażającymi Strategie RIS3.

Projekt przyczynia się do zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I oraz wdrażania innowacji, poprzez współpracę z pozostałymi aktorami regionalnego systemu innowacji wynikającą ze strategii RIS3.

Bardzo istotnym celem projektu jest kontynuacja i rozpowszechnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania oraz wzmocnienie istniejącego ekosystemu innowacji w regionie.