Szukaj...
A
pl
Prośba o przesłanie informacji na temat przedsięwzięć w strategiczną infrastrukturę badawczą.
09 grudnia 2022, Paweł Rak

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Podkarpackiego (KP), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 instytucje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie projektów z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, w oparciu o procedurę opisaną w załączniku nr 4 Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej do KP (w załączeniu do pisma).

Samorząd Województwa zobowiązany jest przekazać stronie rządowej (ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego i nauki) listę przedsięwzięć zidentyfikowanych na poziomie regionalnym, jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza (wartość pow. 500 tyś. PLN kosztów kwalifikowanych)  w obszarze zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS).

W związku z tym, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl zwrócił się do instytucji badawczych o przekazanie listy przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej  planowanych na lata 2021-2027, a których realizacja miałaby być sfinansowana ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Istotnym elementem takiego zgłoszenia powinien być opis przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem regionalnej inteligentnej specjalizacji, w zakres której planowany projekt się wpisuje. Ponadto, powinny być wskazane przedsięwzięcia, co do których istnieje zamiar ubiegania się o dofinansowanie już w pierwszym roku wdrażania programu regionalnego (2023).
Po dodatkowe informację proszę dzwonić pod numer 17 743 32 55 lub e-mail: m.kowalik@podkarpackie.pl

Termin zgłaszania propozycji upływa  31 grudnia 2022 roku.

Paweł Rak