Szukaj...
A
pl
List polecający – raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2021.
15 marca 2022, Piotr Pernak

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz rekomendacjami KE niezbędne jest prowadzenie procesu monitoringu realizacji Strategii oraz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie. Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił przeprowadzenie badania i opracowanie raportu z monitoringu Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „System monitorowania RIS3 województwa podkarpackiego”.

Planowane jest przeprowadzenie m.in. ankiet monitorujących. W badaniu uczestniczyć będą przedstawiciele: przedsiębiorstw, Instytucji Otoczenia Biznesu, klastrów, administracji rządowej i samorządowej, sektor nauki i B+R.

Wszelkie zebrane odpowiedzi będą poufne i wykorzystane zostaną jedynie do zbiorczych analiz i wypracowania wniosków oraz rekomendacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Badanie będzie realizowane w okresie marzec – czerwiec 2022 r. przez firmę OPEN THE BOX Jakub Jaźwiec.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację badania są:

po stronie Wykonawcy: Jakub Jaźwiec (tel. 884 869 269; e-mail: box@openthebox.pl),

po stronie Zamawiającego: Magdalena Kowalik (tel. 17 773 60 51; e-mail: m.kowalik@podkarpackie.pl), Anna Tendera-Cioch (tel. 17 747 64 57; e-mail: a.cioch@podkarpackie.pl).

List Polecający

Piotr Pernak