Szukaj...
A
pl
Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030
17 listopada 2021, Piotr Pernak

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Regionalna Strategia Innowacji musi zostać poddana wstępnej ewaluacji, poprzedzającej przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu. Realizacja ewaluacji służy weryfikacji, czy projekt RSI WP jest trafny, jaka jest jego przewidywana skuteczność i efektywność.

Celem głównym raportu ewaluacyjnego jest ocena ex-ante projektu RSI WP na lata 2021-2030 oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, umożliwiających podniesienie jakości dokumentu.

W proces tworzenia kierunkowej części Strategii zaangażowano szerokie grono reprezentantów najważniejszych grup interesariuszy regionalnego systemu innowacji, w tym przede wszystkim: przedsiębiorców, instytucji naukowo-badawczych, lOBów, klastrów i administracji publicznej. W ramach badania zostaną zrealizowane m.in. indywidualne wywiady pogłębione z osobami zaangażowanymi w opracowanie RSI WP.

Badanie jest realizowane w okresie od listopada do grudnia 2021r. przez firmę GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz, ul. Wiązana 26F, 04-680 Warszawa.

Piotr Pernak