Szukaj...
A
pl
Aerospace and Defense Meetings Central Europe. Rzeszów
od 21 maja 2019 do 23 maja 2019, Justyna Bartnicka

Celem wydarzenia jest koja­rze­nie part­ne­rów biz­ne­so­wych. Zarezerwowane jest dla świa­to­wych pro­fe­sjo­na­li­stów z branży cywil­nej i obron­nej prze­my­słu lot­ni­czego. To oka­zja dla lide­rów prze­my­słu lot­ni­czego i obron­nego do nawią­za­nia nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych oraz wzmoc­nie­nia już ist­nie­ją­cych. Istotny element tej imprezy to także pro­mo­cja branży lot­ni­czej, kosmicz­nej i zbro­je­nio­wej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka