Search...
A
pl
List polecający – dotyczący ekspertyzy dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji.
June 7 2022, Piotr Pernak

IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg z siedzibą w Rzeszowie realizuje na zlecenie Województwa Podkarpackiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ekspertyzę dotyczącą dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji.

Celem głównym ekspertyzy jest opracowanie katalogu dobrych praktyk wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji możliwych do wdrożenia w województwie podkarpackim.

Badanie będzie realizowane w okresie: maj-sierpień 2022 r.

Dla zapewnienia jak najlepszej trafności ekspertyzy konieczne jest uchwycenie perspektywy osób reprezentujących instytucje tworzące system innowacji w województwie podkarpackim, w tym: przedsiębiorstw, uczelni i jednostek badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Planowane jest wykorzystanie takich metod badawczych jak: analiza danych zastanych (publikacji, dokumentów strategicznych, aktów prawnych i in.), studia przypadków, wywiady pogłębione, panel ekspertów, metody porównawcze i ankieta elektroniczna CAWI.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach prowadzonych w ramach tej ekspertyzy. Uzyskane od Państwa informacje i opinie przyczynią się do przedłożenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego cennych rekomendacji w zakresie kształtowania i wdrażania polityki rozwoju regionu w zakresie wzmacniania innowacyjności i konkurencyjności podkarpackiej gospodarki.

Wszelkie zebrane odpowiedzi będą poufne i zostaną wykorzystane jedynie do wypracowania wniosków oraz rekomendacji dla Województwa Podkarpackiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację badania są:

Piotr Pernak