Search...
A
pl

Innowacyjność jest znaczącym czynnikiem wzrostu konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki regionu, a tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. Wdrożenie w regionie koncepcji inteligentnych specjalizacji umożliwiło zwiększenie skuteczności stosowanej interwencji publicznej oraz budowanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Pomimo, że województwo podkarpackie należy obecnie do jednych z najbardziej innowacyjnych regionów w kraju, nadal jednak ma przed sobą wyzwanie w postaci konieczności zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do większości regionów w kraju i Europie. Realizację tego zadania utrudnia też fakt, że rozwój tych regionów przebiega w zbliżonym, a niekiedy i większym tempie. Dlatego też konieczne jest systematyczne podejmowanie działań mających na celu zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora nauki i biznesu, administracji oraz szeroko pojmowanego społeczeństwa służących wzmacnianiu innowacyjności regionu.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie regionalnego systemu innowacji. Cel główny będzie realizowany z pomocą poniższych celów szczegółowych:
• Projekt stanowić będzie jedno z głównych źródeł finansowania działań mających na celu utrzymanie i potwierdzanie wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunkowości dla Celu Polityki (CP1) w perspektywie 2021-2027 pn. “Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji”.
• Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez m.in. zwiększenie aktywizacji interesariuszy regionalnego systemu innowacji i ich włączenie w realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji,
• Projekt służyć będzie wzmocnieniu umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki poprzez m.in. wspieranie nawiązywania i wzmacniania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza sektora B+R.

Cele te będą realizowane za pomocą następujących zadań projektowych:
1. Rozwijanie zasobów informacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego regionu,
2. Prowadzenie „przedsiębiorczego procesu odkrywania” (PPO),
3. Sieciowanie współpracy i aktywizowanie interesariuszy regionalnego systemu innowacji,
4. Współpraca wewnątrzregionalna, międzyregionalna i międzynarodowa,
5. Promocja Regionalnej Strategii Innowacji i inteligentnych specjalizacji regionu.

Budżet i okres realizacji projektu:

Łączny budżet projektu wynosi  8 945 600 zł i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.