Search...
A
pl
Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
April 16 2024, Piotr Pernak

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Beneficjaci: o wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów inwestycji w projektowanie
i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane
    z wykorzystaniem technologii cyfrowych
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane
    z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Kwoty wsparcia: od 50 do 540 tyś. zł.

Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis.

Warunki dodatkowe: 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, VAT nie jest kwalifikowany, max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 tys. zł.

Nabory dla przedsiębiorców prowadzą Operatorzy wybrani w konkursie w 2023 roku organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wybrany dla podkarpacia operator czyli Małopolska Agencja Rozwoju podjęła w tym zakresie współpracę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (RARR).

Pozostałe informacje o konkursie na stronach internetowych RARR: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/horeca/

https://www.parp.gov.pl/component/knowledge/player/1279

https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow

Piotr Pernak